கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கிராம மேம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பல விழிப்புணர்வு பேரணியை கொடுத்து நடத்தி வருகின்றனர்.