கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
  • சுற்றுச்சூழல் நலத்திட்டம்
  • உள்கட்டமைப்பு நலத்திட்டம்
  • விளையாட்டு நலத்திட்டம்
  • சுய வேலை நலத்திட்டம்
  • பெண்கள் நலத்திட்டம்
  • குழந்தைகள் நலத்திட்டம்
  • கிராம நலக் கூட்டங்கள்
  • கிராம விழிப்புணர்வு பேரணி திட்டம்