கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
விளையாட்டு துறையில் கல்லப்பாடி இளைஞர்கள் சாதனை படைக்க எண்ணற்ற திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.
  • சிலம்பம்
  • கபடி
  • வாலிபால்
  • பூப்பந்து
  • கிரிகெட் மற்றும் பல விளையாட்டுக்கான பயிற்சிகள்